Splošni pogoji

 

Splošni pogoji in navodila so sestavni del pogodbe, ki jo skleneta T. A. RUDI TURS ali pooblaščena agencija ter potnik, ki se prijavi za izbran turistični program.

Če so v programih navedeni dodatni pogoji in določila oz. spremembe, veljajo tiste navedbe, ki so napisane v programu.

1.Prijava
Potnik se lahko prijavi za turistični aranžma, ki ga organizira TA RUDI TURS, v turistični poslovalnici. Ob prijavi TA RUDI TURS in potnik skleneta pogodbo, ki je obenem tudi potrdilo o rezervaciji in vsebuje podatke o potnikovem turističnem aranžmaju ali pa se sklicuje na program aranžmaja, kjer so ti podatki navedeni. Ob prijavi je potnik dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja, ter plačati prijavnino in stroške prijave oziroma rezervacije.
V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov. Prijava potnika je zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja navedenih v Splošnih pogojih. Za zavezujočo prijavo se poleg izrecne pisne prijave oziroma podpisane pogodbe šteje tudi vsako naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki, ki vsebuje ime in priimek potnika in ostalih udeležencev, številko kreditne kartice ali identifikacijo drugega plačilnega inštrumenta, plačilo prijavnine ali njenega dela, plačilo stroškov prijave ali dejanje, ki nakazuje na to, da je potnik posredoval zavezujočo prijavo ali prijava, ki vsebuje katerega koli izmed navedenih podatkov.

VELJAVNOST PROGRAMA IN POGODBE
Program izleta je sestavni del pogodbe. V primeru neujemanja pogojev med pogodbo in programom za katerega se potnik prijavlja, so veljavni pogoji iz programa. V primeru spremembe programa zaradi sprememb katerihkoli prevozov v programu ali drugih sprememb, so potniki o tem obveščeni najkasneje 5 dni pred odhodom. V tem primeru veljajo novi pogoji za izvedbo potovanja. Potniki se v skladu z ZOR lahko odzovejo spremembam.

 1. Plačilo
  Za dan plačila se šteje dan, ko TA RUDI TURS prejme plačilo na transakcijski račun.
  Ob prijavi potnik plača akontacijo v višini 30 % cene aranžmaja oziroma toliko, kot je navedeno v programu potovanja. Preostali del plača potnik najmanj 10 dni pred začetkom potovanja oz. kakor je navedeno v pogodbi / programu.
  V primeru, da preostalega dela pogodbene obveznosti potnik ali njegovo prijavno mesto ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal pogodbo o potovanju, in smiselno se uporabijo določila o potnikovi odpovedi pogodbe o potovanju iz teh splošnih pogojev. Pravočasno in pravilno plačana akontacija in stroški prijave jamčijo potniku, pod pogoji, določenimi v teh splošnih pogojih oziroma pod pogoji določenimi s programom, udeležbo oziroma prosto mesto na posameznem turističnem aranžmaju ali potovanju. Potnik je ob odhodu dolžan predložiti vodji potovanja dokument o plačanem aranžmaju (napotnica/voucher ali/in potrdilo o vplačilu); v nasprotnem primeru vodja potovanja potnika ne sprejme na potovanje oziroma aranžma. Potnik lahko plača z gotovino ali z drugim predvidenim plačilnim sredstvom. Kadar za potnika turistični aranžma rezervira pooblaščena turistična agencija, veljajo vsa določila iz te točke smiselno tudi za pooblaščeno turistično agencijo.
 2. Storitve , vključene v ceni aranžmaja
  Če ni v programu drugače določeno, so v ceni aranžmaja vštete prevozne, hotelske in gostinske storitve, navedene v programu potovanja, kot tudi organizacija potovanja, DDV in osnovno nezgodno zavarovanje. Če ni v programu drugače določeno, veljajo cene posameznega turističnega aranžmaja na osebo, za nastanitev v standardnih dvoposteljnih sobah, brez zagotovila razgledov, balkonov ipd in nudijo samo osnovni bivalni standard. V kolikor je želja po nastanitvi treh oseb v eni sobi, potnike opozarjamo, da je tretje ležišče dodatno v sobi in ni vedno enakovredno osnovnemu ležišču, vendar cena potovanja ostane enaka. Potniku tako omogočimo, da se izogne doplačilu za enoposteljno sobo. V kolikor so posebnosti, se le te navedene v ceniku pri posamezni državi. Prehrana, udobje in ostala ponudba so pod nadzorom lokalnih turističnih organizacij. Standardi turističnih ponudb med izbranimi cilji so različni in neprimerljivi. Tudi prehrana je prilagojena lokalnim navadam.
 3. Dodatne storitve in doplačila
  Posebne storitve so storitve, ki niso vključene v ceni aranžmaja (enoposteljna soba, posebna prehrana, dodatni izleti) ali so za njih v programu predvidena doplačila (vizumi, ipd.), zato jih potnik plača posebej, razen če ni v programu drugače določeno.
  Če so pri posameznem aranžmaju razpisane posebne oz. dodatne storitve, jih potnik doplača k ceni aranžmaja (ob prijavi) na prijavnem mestu. Število potnikov, ki je potrebno za izvedbo izleta je navedeno v programu. V primeru posamezne prijave za potovanje, lahko potnik prepusti agenciji, da se mu potrudi najti partnerja, oz. potnika na istem potovanju, s katerim bo delil sobo. Ne glede na omenjeno, pa mora posamezno prijavljeni potnik ob prijavi plačati, doplačilo za 1/1 sobo. V primeru, da se posamezno prijavljenemu potniku najde sopotnik, se potniku vrne doplačilo za 1/1 sobo.
 4. Cene
  Cene potovanja so določene s programom in cenikom potovanja ali letovanja, ter veljajo od dneva objave programa. T. A. RUDI TURS si pridržuje pravico do spremembe cene zaradi sprememb v menjalniškem valutnem tečaju ali sprememb v tarifah prevoznikov, ki vplivajo na ceno potovanja, v skladu z zakonikom, ki ureja obligacijska razmerja in predpisi, ki so veljavni v Republiki Sloveniji. O morebitni spremembi cene potovanja TA RUDI TURS potnika obvesti 20 dni pred odhodom. Če zvišanje dogovorjene cene preseže 10%, ima potnik pravico razdreti pogodbo. TA RUDI TURS lahko v programu določi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene na potovanju, na kraju samem. V tem primeru TA RUDI TURS ne nastopa kot organizator, ne kot posrednik, ampak zgolj kot informator. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke izključno do izvajalca storitve na kraju samem. TA RUDI TURS lahko v programu določi ceno aranžmaja, pri tem pa izrecno navede, da se lahko cena zviša v kolikor se bo prijavilo določeno število potnikov oziroma nastopijo drugi natančno opredeljeni pogoji. Potnik se prijavi po optimalni-ugodnejši ceni, vendar je seznanjen in nepreklicno soglaša z doplačilom razlike med optimalno in minimalno udeležbo potnikov. V primeru, da se za potovanje odloči manjše število potnikov, vas bomo o spremenjenih pogojih obvestili 7 dni pred odhodom. Tako določilo v nobenem primeru ne trdi, da bodo nastopili pogoji za zvišanje cene aranžmaja in potnik ne more odstopiti od pogodbe, če bi pogoji za morebitno zvišanje cene nastopili. Morebitni popusti in ugodnosti se med seboj izključujejo ter se ne seštevajo. V kolikor je predvidenih več popustov, si lahko potnik izbere tisti popust, ki mu najbolj ustreza.
 5. Potnikova odpoved potovanja ali sprememba potovanja
  Potnik ima pravico do odpovedi potovanja v poslovalnici, kjer se je prijavil in to obvezno v pisni obliki sicer se odpoved potovanja ne upošteva. Pisna odpoved šteje v obliki podpisane prijavnice v poslovalnici, poslanega faksa ali elektronskega sporočila. V tem primeru ima TA RUDI TURS pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja, katerih višina je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil odpoved:

  – do 30 dni pred odhodom: 10 % cena aranžmaja
  – 29 do 22 dni pred odhodom: 30 % cene aranžmaja
  – 21 do 15 dni pred odhodom: 40 % cene aranžmaja
  – 14 do 8 dni pred odhodom: 60 % cene aranžmaja
  – 7 dni do vključno dneva odhoda oz. pričetka opravljanja storitve: 100 % cene aranžmaja

  Ne glede na zgoraj določene stroške odpovedi, so le – ti lahko tudi višji, kadar to pogojujejo pogoji organiziranja potovanja, ki jih TA RUDI TURS narekujejo veljavni pogoji prodaje in jih pogojujejo poslovni partnerji. Ob ustni odpovedi potovanja mora potnik podpisati odpovedni dokument, ki mu ga v podpis ponudi prodajalec. V primeru, da zavrne podpis tega dokumenta, se šteje, kot da potovanja ni odpovedal. Med potovanjem potnik lahko prekine potovanje samo na svojo željo, na osnovi pisne izjave o prekinitvi. V primeru prekinitve potovanja, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov.

 1. Odpovedni riziko
  Če potnik ob prijavi predvidi možnost, da se zaradi določenih okoliščin (ki utegnejo nastopiti pri njem ali v njegovi ožji družini) potovanja ne bo udeležil, lahko plača odpovedni riziko, ki se lahko sklene najkasneje na dan potrditve rezervacije in velja le v primeru uradnih pozivov, nepričakovanega poslabšanja zdravstvenega stanja ali smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci) in se lahko uveljavlja samo ob predložitvi ustreznega potrdila, ki mora vsebovati naslednje: datum poslabšanja zdravstvenega stanja, kratko anamnezo bolezni, ki je zavarovancu onemogočila potovanje, vrsto terapije, podatek, da bolniška odsotnost sovpada z začetkom poslabšanja zdravstvenega stanja.Odpovedni riziko znaša 5% od vrednosti osnovne cene potovanja. S programom se lahko določi tudi drugačna višina odpovednega rizika oz. da odpovedni riziko ni mogoč. Potnik ima iz naslova vplačanega odpovednega rizika torej pravico do povračila vplačanega zneska za pogodbeno dogovorjene turistične storitve, zmanjšane za administrativne stroške, vplačila odpovednega rizika in morebitno rezervacijsko pristojbino (TSC). TA RUDI TURS ne odgovarja za druge morebitne stroške, ki jih je imel potnik zaradi načrtovanega potovanja ali druge turistične storitve po pogodbi o potovanju (npr. stroški cepljenja, vizum, potni stroški, ipd.).Potnik ima pravico do uveljavljanja vračila plačila na podlagi plačanega odpovednega rizika, v primeru, da pogodbo o potovanju zaradi zgoraj navedenih razlogov odpove najkasneje do dve uri pred pričetkom potovanja. Kot pričetek potovanja, ki se prične z organiziranim avtobusnim, letalskim ali ladijskim prevozom se šteje ura avtobusnega, letalskega ali ladijskega odhoda. V primeru, ko v turistični aranžma ni vključen organiziran prevoz, pa se kot pričetek potovanja šteje ura, ko bi potnik lahko dejansko prevzel nastanitveni objekt. Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot pričetek potovanja in potovanja pred samim pričetkom pisno ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačanega odpovednega rizika.Smatra se tudi, da potnik ni pričel potovanja oziroma da je odstopil od pogodbe, kadar potnika ne sprejme na prevoz prevoznik (letalski, ladijski, avtobusni in podobno) iz kakršnihkoli razlogov, ki so lahko varnostne ali regulativne narave, ne glede ali se je to zgodilo na pričetku potovanja ali med potovanjem. Potnik je v takem primeru odgovoren za vso povzročeno škodo in ne more uveljavljati nobenih vračil na podlagi plačanega odpovednega rizika. Potnik prav tako nima pravice do povračila iz naslova odpovednega rizika v primeru, ko ne predloži ustreznega pisnega dokazila o upravičenem razlogu odpovedi potovanja. Zahtevka za uveljavitev odpovednega rizika ni mogoče uveljavljati po datumu začetka potovanja, kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela potovanja. V drugih primerih dokumentirane višje sile, ki ne spadajo med dogodke, katere krije odpovedni riziko in zaradi katerih potnik odpove potovanje oziroma odstopi od pogodbe, ima TA RUDI TURS pravico do povračila vseh svojih že nastalih stroškov, kakor tudi tistih, ki nastanejo s samo odpovedjo potovanja. Višja sila mora biti dokumentirana z veljavnimi uradnimi dokumenti in taka, da je pred sklenitvijo pogodbe ni bilo mogoče predvideti ali se ji izogniti. V primeru, da potnik sklene odpovedni riziko osebno pri kateri izmed zavarovalnic, se potnikove pravice iz naslova odpovednega rizika uveljavljajo pri tej zavarovalnici, pri čemer se uporabljajo splošni pogoji poslovanja zavarovalnice. Potek reševanja škodnega primera in čas reševanja škodnega primera je v pristojnosti zavarovalnice, preko katere je sklenjen odpovedni riziko in komunikacijo z zavarovalnico potnik vodi sam.
 2. Potni dokumenti
  Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljaven potni list ali drug ustrezen dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo. Potnik je dolžan paziti na določila glede časovne veljavnosti potovalnega dokumenta. Agencija za neprijetnosti ali celo prisilno prekinitev potovanja ne odgovarja. Potnik je dolžan pridobiti vizume za države, v katere potuje in za katere so vizumi potrebni. Če pa potnik te obveznosti ne izpolni, TA RUDI TURS ravna po določilih o odpovedi potovanja.
 3. Carinski in devizni predpisi
  Potnik je dolžan upoštevati carinske in devizne predpise R Slovenije in držav, v katere potuje. Če zaradi neupoštevanja le – teh potovanja ne bi mogel nadaljevati, nosi sam vse posledice in stroške, ki nastanejo v zvezi s tem.
 4. Odpoved potovanja ali sprememba programa
  TA RUDI TURS si na osnovi veljavnih zakonskih predpisov pridržuje pravico do odpovedi potovanja najkasneje sedem (7) dni pred odhodom, oziroma najmanj dva dni pred odhodom za enodnevni izlet, če je za potovanje prijavljenih nezadostno število potnikov. V nasprotnem primeru pa je najmanjše število potnikov v določenem prevoznem sredstvu naslednje:
  – potovanje z avtobusom najmanj 26 potnikov
  TA RUDI TURS si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred ali med potovanjem nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti. TA RUDI TURS si pridržuje pravico do spremembe dneva in ure odhoda na potovanje v primeru spremembe letalskega voznega reda ali v primeru višje sile, prav tako pa tudi pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje, na primer nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere ni mogoče vplivati. Brez vsake odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu TA RUDI TURS ne prevzema odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile med potekom programa. Potnikom lahko zagotovi le storitve v spremenjeni obliki v okviru obstoječih možnosti. V primeru, da TA RUDI TURS odpove potovanje, ima potnik pravico do celotnega vračila vplačane cene aranžmaja, nima pa potnik v primeru odpovedi pravice do vračila stroškov vizumov, potrebnih za države, kamor naj bi potoval ali stroškov cepljenj, ki so bili v programu zahtevani. TA RUDI TURS o kakršnikoli spremembi programa potnike pred odhodom obvesti. Dokončni razpored ogledov se določi na samem potovanju, tako da je program kar najbolje usklajen z vremenskimi razmerami in urniki za oglede znamenitosti. Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa zaradi višje sile. V primeru, da situacija T. A. RUDI TURS na kraju samem ne dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu, jih lahko namesti v istem kraju v drug objekt najmanj enake kategorije. TA RUDI TURS ni odgovoren za zamude letal, ladij ali vlakov, prav tako pa tudi ne za prisiljene spremembe programa, ki so posledica takih zamud.
 5. Reklamacije oziroma pritožbe
  – Potnik je dolžan pisno vložiti reklamacijo v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila storitev nepravilno opravljena. V primeru, da potnik zakonsko določen rok za vložitev reklamacije zamudi, TA RUDI TURS le – te vsebinsko ne obravnava.
  – Brez pisne reklamacije TA RUDI TURS ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov. Potnik naj pisno reklamacijo pošlje na naslov: TA RUDI TURS, Breg pri Litiji 53, 1270 Litija.
  – Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak potnik sam v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer TA RUDI TURS take reklamacije ne bo obravnaval.
  – Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oz. druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja.
  – Potnika se poziva, da pisno poda oz sporoči napake ali nepravilnosti oz. pomanjkljivosti med trajanjem pogodbe, jih graja vodniku TA RUDI TURS, predstavniku oziroma pooblaščeni lokalni agenciji tudi na kraju samem. V primeru, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva čistoča sobe, oprema, lega sobe ipd.), potnik pa ni grajal napake na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil zgoraj navedenih oseb, se šteje, da se je potnik strinjal s tako pomanjkljivo opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve oziroma plačilu škode.
  – TA RUDI TURS je dolžna prvič pisno odgovoriti potniku v osmih dneh po sprejemu pritožbe, dokončno pa v primernem roku, potrebnem za pridobitev informacij o vzroku pritožbe oz. v času, ki je potreben, da pridobi informacije od tretjih oseb v skladu z 892. členom obligacijskega zakona. Dokler organizator ne izda sklepa, se potnik odreče posredovanju pritožbe drugi osebi, sodnim ustanovam ali dajanju informacij medijem in drugim javnostim.
  – Če po krivdi TA RUDI TURS ni prišlo do izvedbe programa ali nekaterih storitev, ima potnik pravico do odškodnine v višini realne vrednosti neizvedenih storitev. To določilo ne velja v primeru, da ima TA RUDI TURS pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa, skladno z določili teh splošnih pogojev in zakona.
 6. Kategorizacija nastanitvenih objektov
  Kategorizacije nastanitvenih objektov navedene v programih TA RUDI TURS so označene s številom zvezdic oz. kategorijo objektov. Objekti so v posamezne kategorije razvrščeni po zakonodaji države (veljavni v času izdaje programov), v kateri se nahajajo, torej niso kategorizirani s strani TA RUDI TURS, zato TA RUDI TURS zanje ne odgovarja, razen v primeru, ko je posebej označeno, da gre za oceno TA RUDI TURS. Standardi turističnih ponudb med izbranimi cilji so različni in neprimerljivi.
 7. Telefonska prodaja turističnih aranžmajev
  V primeru telefonske prodaje turističnih aranžmajev se pogodba šteje za sklenjeno:
  – s posredovanjem številke kreditne kartice
  – v primeru dogovora o plačilu s položnico ali plačilu v poslovalnici, s posredovanjem osebnih podatkov potnika in ostalih udeležencev. Potnik je dolžan v tem primeru plačati naročeno storitev na podlagi številke rezervacije v roku 3 dni od izvršene prijave, razen če ni določen oz. dogovorjen daljši oziroma krajši rok. V primeru, da potnik v tem roku ne plača, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena. Šteje se, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev in ponudbe tisti trenutek, ko je telefonsko naročil turistični aranžma oziroma potovanje.
 8. Prodaja turističnih aranžmajev po internetu
  V primeru naročila oziroma prodaje turističnega aranžmaja ali potovanja po internetu, veljajo ti splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje in posebni pogoji oziroma ponudba, objavljeni na internetni strani TA RUDI TURS . V primeru, da si določila teh splošnih pogojev in navodil za potovanje ter določila posebnih pogojev oziroma ponudbe, objavljene na internetni strani TA RUDI TURS, nasprotujejo, veljajo določila posebnih pogojev oz. ponudbe. Šteje se, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev in navodil za potovanje tisti trenutek, ko je naročil posamezno storitev TA RUDI TURS prek interneta. Bistveni pogoj za veljavnost prijave je plačilo celotne storitve v roku 3 dni po posredovanju naročila oz. prijave, razen če ni določen drugačen rok. V primeru, da v navedenem roku storitev ni plačana, se šteje, da ni bila nikoli naročena.
 9. Prtljaga
  TA RUDI TURS ne prevzema odgovornosti za izgubljeno ali poškodovano prtljago. Prijavo za izgubljeno ali poškodovano prtljago potnik sam naslovi na prevoznika ali hotel. Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna letalska družba na osnovi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu. V primeru izgubljene prtljage potnik izpolni obrazec letalske družbe PIR ter izpolnjen obrazec preda predstavniku letalske družbe (en izvod obdrži zase). Na osnovi obrazca mu letalska družba izplača odškodnino po predpisih, ki veljajo v mednarodnem potniškem prometu. TA RUDI TURS ne odgovarja za krajo ali poškodovanje potnikove prtljage oz. drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz namestitvenih objektov (hotelskih sob, apartmajev ipd.) in prevoznih sredstev (letal, avtobusov, ladij ipd.).
 10. Izguba dokumentov
  V primeru, da potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa potrebni za nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si potnik priskrbi nove na lastne stroške. Pri urejanju formalnosti v zvezi z dokumenti se lahko za pomoč obrne na vodjo potovanja ali predstavnika agencije. Če pa mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do sorazmernega povračila vplačanega potovanja.
 11. Zdravstveni predpisi
  Po predpisih Svetovne zdravstvene organizacije se je za določene države potrebno cepiti in si priskrbeti ustrezen dokument. Cepljenje je obvezno tudi, če je tovrsten predpis sprejet po sklenitvi prijavnice/voucherja – to ni opravičljiv razlog za prekinitev pogodbe. V primeru, da so v programu navedena oz. zahtevana določena cepljenja, si mora potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo – rumeno knjižico, z vpisanimi opravljenimi cepljenji. TA RUDI TURS ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev programa zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države v katero vstopa, ali programa na katerega se je prijavil. V primeru, da potnik ni ustrezno zavarovan in med potekom potovanja potrebuje nujno medicinsko pomoč, TA RUDI TURS ne krije stroškov, ki pri tem nastanejo.
 12. Uporaba podatkov
  TA RUDI TURS vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov tudi za namene statistične obdelave in obveščanja.
 13. Končna določila
  V kolikor se splošni pogoji na tiskovinah agencije razlikujejo od tistih, objavljenih na internetni strani www.ruditurs.com in tistih, ki so na voljo v poslovalnici TA RUDI TURS, Breg pri Litiji 53, 1270 Litija veljajo slednja. Splošni pogoji, ki so na voljo na naslovu agencije so enaki tistim na internetni strani agencije. V primeru spora med strankama, je za reševanje pristojno sodišče stalnega prebivališča potrošnika.

Litija, 01.06.2023

Splošni pogoji uporabe piškotkov
 1. Uvod Dobrodošli na spletni strani podjetja Rudi Turs d.o.o. Z obiskom in uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotkov, kot so opisani v nadaljevanju.
 2. Kaj so piškotki? Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki jih spletna stran shrani na vaš računalnik ali napravo ob obisku. Piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni vaše dejanje in nastavitve (kot so uporabniško ime, jezik, velikost pisave in druge nastavitve), tako da jih ni treba ponovno vpisovati, ko se vrnete na stran ali brskate med njenimi različnimi sekcijami.
 3. Uporaba piškotkov na naši spletni strani Uporabljamo piškotke za izboljšanje vaše uporabniške izkušnje na naši spletni strani. Ti piškotki nam omogočajo analizo prometa, razumevanje, kako uporabljate našo stran, in ponujanje boljše, bolj prilagojene vsebine.
 4. Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo
 • Strogo potrebni piškotki: Ti piškotki so nujno potrebni za delovanje osnovnih funkcij spletne strani. Brez teh piškotkov ne moremo zagotoviti pravilnega delovanja strani.
 • Analitični piškotki: Ti piškotki nam omogočajo spremljanje obiska in analizo uporabe naše spletne strani. Podatki, ki jih zbiramo, so anonimni in se uporabljajo za statistične namene.
 • Funkcionalni piškotki: Ti piškotki omogočajo, da si spletna stran zapomni vaše izbire in preference, kar omogoča boljšo prilagoditev vaše uporabniške izkušnje.
 • Ciljni ali oglaševalski piškotki: Ti piškotki se uporabljajo za prikazovanje relevantnih oglasov glede na vaše interese. Prav tako omejujejo število prikazanih oglasov in nam pomagajo meriti učinkovitost oglaševalskih kampanj.
 1. Upravljanje piškotkov Večino spletnih brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotke zavrnejo ali sprejmejo. Če želite spremeniti nastavitve piškotkov, lahko to storite prek nastavitev svojega spletnega brskalnika. Upoštevajte, da zavrnitev piškotkov lahko vpliva na funkcionalnost in uporabnost nekaterih delov naše spletne strani.
 2. Spremembe pogojev Te pogoje uporabe piškotkov lahko spremenimo brez predhodnega obvestila. Posodobljene pogoje bomo objavili na tej spletni strani.

Z uporabo naše spletne strani soglašate z uporabo piškotkov v skladu s temi pogoji.

Za več informacij o zasebnosti in uporabi piškotkov nas kontaktirajte na (031) 709-499 ali
ta.ruditurs@gmail.com.